Noticias

Atrás

UR TASAREN ERROLDA ONARTU DA

2017 urteko bigarrengo seihilabeteko Ura Tasaren Errolda onartu da.

24·01·2018


Alkate jaunak  2018 urteko urtarrilaren  24an emandako 2018/09  Alkatetza Ebazpen bidez 2017 urteko bigarrengo seihilabeteko  Ura Tasaren Errolda onartu zuen. Aipaturiko errolda jendaurrean jartzen dira ikusgai, Gipuzkoako Toki-Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauetako 14.1 atalak agindutakoari jarraiki:

a)Ikusgai dagoen lekua: Udaleko Idazkaritza.

b)Aztertzeko epea: Hilabetekoa, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarki hau argitara eman eta ondorengo lanegunetik hasita

c)Ezadostasuna adierazteko epea: Hilabetekoa, b) puntuan adierazten denaren arabera kontatuta, aginduzko berraztertze errekurtsoa aurkeztuta.

d)Errekurtsoa aurkezteko Organoa: Alkate-Lehendakaria.

e)Erreklamazioak aurkezteko lekua: Udaletxeko sarrera erregistroan, bulego orduetan.

f)Errekurtsoa aurkeztearen ondorioak: Foru Arau horretako 14.2 artikuluan zehaztutakoak.

g)Ordaintzeko epea: 2018ko otsailaren 1 etik apirilaren 2a arte.

h)Ordaintzeko era: Udal bulegoetan edo udaletxeak kutxabanken duen kontu korrontean.

Aipatutako epean zorrak ordaintzen ez badira, prozedura exekutibotik eskatuko dira eta horiei premiamenduzko errekargua, berandutza interesak eta sor daitezkeen kostuak gehituko zaizkie.

Alkiza, 2018ko urtarrilaren  24a.—Jon Umerez Urrezola Alkatea.